../images/assets/aliblog.png
aWrTikwlctwac
މޮޅު ކުޑަ ހުސެން. މޮޅު ޝަރަފުވެސް.
9 mWrCc 7102
މި ދެ އެތުލީޓުންވެސް އަޅުގަނޑު ދަންނަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ދުވުންތެރީންގެ ގޮތުގައެވެ. ކުޑަ ހުސެން އަޅުގަނޑުގެ ކްލާސްމޭޓެއް ގޮތަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަވަނީ ދިގު ދުވުންތެރިއެއްގެ ގޮތަށެވެ. އަޅުގަނޑު ސްކޫލު ނިމުނު އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮތް މެރަތަން ދުވުމުގެ މުބާތުން ދުވެ، 1 ވަނަ ހޯދީވެސް ކުޑަ ހުސެންއެވެ. މިއީ ކުޑަ ހުސެން މިހާރު ޑރ.ހުސެން ދުވި ފުރަތަމަ މެރަތަން ރޭސް މެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް ލަފާކުރެވެނީ.......އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ނާހެއް ނުވާނެންނު...
01 aEpcrilc 6102
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު ޒަމާންތަކެއް ވެދާނެއެވެ. އަޅުގަނޑު ދުނިޔެއަށްހޭވެރިކަން ވީ އިރުންސުރެ ދުވަހު ނޫހެއް ނުފެންނަ ހަނދާނެއް ނުވެއެވެ. އަޅުގަނޑު ބައްޕައަކީ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ހޯދަން ބޭނުންވާ މީހަކަށްވާތީ އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެއަށް ނޫސްގެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ކުޑައިރުއްސުރެ ނޫސްކިޔުމުގެ ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ޝައުގުވެރިކަމެއް އަޅުގަނޑުގެވެސް ހުރެއެވެ. އަޅުގަނޑަށް .......އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
މަގުމަތީ ދުއްވާތަކެތި މަދު ކުރެވޭނެ...
61 feburuawrI 6102
ބޭނުންވާލަނޑު ދަނޑި ހާސިލުކުރުމަށް ހުވަފެންތަކެއް ދެކެންޖެހެއެވެ. އުންމީދުތަކެއް އޮންނަންޖެހެއެވެ. އެމެރިކާގެ 53 ވަނަ ރައީސް ޖޯން އެފް ކެނެޑީ 1691 ގައި ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ދިހަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މީހަކު ހަނދަށް ފޮނުވާ އަދި އޭނާ ސަލާމަތުން ދުނިޔެއަށް އަނބުރާގެންނާނެކަމަށެވެ. ޖޯން އެފް ކެނެޑީ ގެ މިވިޝަން އެމެރިކާ އިން ހާސިލު ކުރީ 9691 ގައެވެ. މިވިޝަން ކާމިޔާބުވުމާއި އެކު އެމެރިކާއިން ޖައްވުގަ.......އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ
[ Log In ]